Skip Navigation
 

BYDŁO

DEXAFORT™

Lista

Ilość:
moje zapytanie
Magazyn:0.00
drukujdrukuj stronę
Dexafort™ Dexafort (1,32 mg + 2,67 mg/ml). Zawiesina do wstrzykiwań dla bydła, koni, psów i kotów. SUBSTANCJE CZYNNE Deksametazonu sodu fosforan 1,32 mg/ml (co odpowiada 1,0 mg deksametazonu) Deksametazonu fenylopropionian 2,67 mg/ml (co odpowiada 2,0 mg deksametazonu) WSKAZANIA LECZNICZE Leczenie stanów zapalnych i alergicznych u koni, bydła psów i kotów. Leczenie ketozy bydła. Indukcja porodu u bydła. PRZECIWWSKAZANIA Nie stosować w przypadku cukrzycy, osteoporozy, hiperadrenokortycyzmu, schorzeń nerek i niewydolności układu krążenia. Nie należy stosować w terapii chorób zakaźnych z wyjątkiem równoczesnego prowadzenia właściwej terapii przeciwzakaźnej. Nie stosować u zwierząt z owrzodzeniami rogówki i wrzodami przewodu pokarmowego a także w przebiegu demodekozy. Nie stosować preparatu w przypadku grzybicy. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE Kortykosteroidy takie jak deksametazon znane są z wywoływania szerokiego wachlarza działań niepożądanych. Mogą powodować występowanie objawów charakterystycznych dla zespołu Cushinga ze znacznym wpływem na gospodarkę tłuszczową, węglowodanową, białkową i mineralną np. prowadząc do redystrybucji tkanki tłuszczowej, osłabienia mięśni, ubytku masy mięśniowej czy osteoporozy. Może wystąpić poliuria, polidypsja i polifagia. W czasie trwania terapii, dawki lecznice mogą powodować hamowanie osi podwzgórze-przysadka-nadnercza. Stosowanie glikokortykoidów u krów w laktacji może powodować czasowe obniżenie wydajności mlecznej. Stosowanie kortykosterydów do indukcji porodu może wiązać się z obniżeniem żywotności potomstwa oraz zwiększonym odsetkiem zatrzymania łożyska. Kortykosterydy mogą prowadzić do immunosupresji. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych). DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT Bydło, konie, psy, koty DAWKOWANIE I DROGA(-I) PODANIA Konie, bydło 0,06 mg/kg m.c. (0,02 ml/kg) domięśniowo Psy, koty 0,15 mg/kg m.c. (0,05 ml/kg m.c.) domięśniowo lub podskórnie Podanie można powtórzyć po 7 dniach. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA Wstrząsnąć przed użyciem. OKRES(-Y) KARENCJI Tkanki jadalne koni – 47 dni Tkanki jadalne bydła – 53 dni; Mleko – 11 udojów Pies, kot – Nie dotyczy SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie zamrażać. Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie. 28 dni po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego. SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JEŻELI KONIECZNE Nie stosować u zwierząt ciężarnych, z wyjątkiem indukcji porodu. Dexafort może być stosowany u koni jedynie na bardzo wczesnym etapie laminitis. Podawanie kortykosterydów na wczesnym etapie ciąży może prowadzić do wystąpienia zaburzeń rozwojowych płodu. Z tego względu stosowanie w ciąży jest ograniczone do przypadków przeprowadzenia przez lekarza weterynarii pozytywnej oceny stosunku ryzyka do korzyści. Stosowanie w zaawansowanej ciąży może prowadzić do wystąpienia wczesnego porodu lub poronienia. Ze względu na zdolność kortykosterydów do ograniczania odpowiedzi układu immunologicznego na szczepienia nie należy stosować w połączeniu ze szczepionkami. Podanie deksametazonu może prowadzić do wystąpienia hipokaliemii a w związku z tym prowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia efektu toksycznego glikozydów nasercowych. Ryzyko wystąpienia hipokaliemii jest większe w przypadkach jednoczesnego stosowania diuretyków nieoszczędzających potasu. Jednoczesne stosowanie antycholinoesterazy może prowadzić do nasilenia osłabienia mięśni u pacjentów z myasthenia gravis. Glikokortykosteroidy działają antagonistycznie w stosunku do efektu wywieranego przez insulinę. Jednoczesne stosowanie fenobarbitalu, fenytoiny oraz rifampicyny może ograniczać efekt działania deksametazonu. Wysokie dawki kortykosterydów mogą prowadzić do wystąpienia senności lub letargu. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska. INNE INFORMACJE W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŻELI JEST INNY Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer, Holandia Pozwolenie: MZ 584/98